Cook­ie information

Her fin­der du oplys­nin­ger om vores brug af cookies

Det­te web­s­i­te (i det føl­gen­de Web­s­i­tet) gør brug af cook­i­es. Ved at anven­de Web­s­i­tet accep­te­rer du Web­s­i­tets brug af cook­i­es, jf. neden­for. På den­ne side kan du fin­de oplys­nin­ger om dis­se cookies.

Før­ste gang du lan­der på den­ne hjem­mesi­de ser du et ban­ner med infor­ma­tion om cook­i­es. Hvis du klik­ker på knap­pen “Ok”, accep­te­rer du bru­gen af cook­i­es. Ønsker du helt at und­gå cook­i­es, skal du slå cook­i­es fra i din browser.

Hvad er cookies?

En cook­ie er en lil­le tekst­fil, som gem­mes på din com­pu­ter. Cook­i­es kan inde­hol­de tekst og tal, her­un­der f.eks. dato­er. Cook­i­es tje­ner til, at en hjem­mesi­de kan gem­me spe­ci­fik­ke oplys­nin­ger hos bru­ge­ren, såle­des at hjem­mesi­den sene­re kan gen­ken­de bru­ge­ren eller ind­læ­se dis­se oplysninger. 

Vi bru­ger cook­i­es til føl­gen­de formål:

  • tra­fik­må­ling, så vi ved hvor man­ge, der besø­ger vores site og kan doku­men­te­re dette
  • Annon­ce­af­vik­ling, så vi kan sty­re, hvor ofte sam­me annon­ce vises til den sam­me bru­ger og regi­stre­re hvor man­ge, der klik­ker på den.
  • Til at for­bed­re din bru­gero­p­le­vel­se og få avan­ce­re­de funk­tio­ner til at virke
  • Til løben­de opda­te­ring af hastig­he­den på webstedet.
  • Til at opret­te et højt sik­ker­heds­ni­veau på websitet
  • Til­la­de dig at dele sider med soci­a­le net­værk som Face­book o.a.
  • Løben­de for­bed­re vores hjem­mesi­de til for­del for vores besøgende

En cook­ie er ikke et pro­gram og inde­hol­der ikke virus eller lig­nen­de ska­de­li­ge koder. Cook­i­es kan kun ind­læ­ses af den adres­se (hjem­mesi­de), som de er gemt fra. Almin­de­li­ge cook­i­es, som gem­mes fra hjem­mesi­den, gem­mes typisk fra den adres­se, du kan se i brow­se­rens adres­se­linje. Men en hjem­mesi­de kan også inde­hol­de frag­men­ter og oplys­nin­ger, som hen­tes fra andre adres­ser end den, der vises i brow­se­rens adres­se­linje. Det kan f.eks. være ban­ner­re­k­la­mer eller ana­ly­se­værk­tø­jer, men også almin­de­ligt ind­hold. På den­ne måde kan der også gem­mes cook­i­es fra andre adres­ser via den hjem­mesi­de du egent­ligt besø­ger – såkald­te tredjepartscookies.
Nog­le cook­i­es (såkald­te ses­sion cook­i­es) gem­mes kun i en brow­ser­ses­sion, og de slet­tes, når brow­se­ren luk­kes ned. Andre cook­i­es (såkald­te per­si­stent cook­i­es) gem­mes i et nær­me­re defi­ne­ret tids­rum, og slet­tes først ved udløb af det­te tidsrum.

Hvil­ke cook­i­es bru­ger web­s­i­tet og hvorfor?
Nød­ven­di­ge cookies:
Dis­se cook­i­es er nød­ven­di­ge for, at hjem­mesi­den kan leve­re en tje­ne­ste, som slut­bru­ge­ren udtryk­ke­lig har anmo­det om. Det kan f.eks. være cook­i­es, der bru­ges for at få en ind­købs­kurv til at virke.

Word­Press:
Hjem­mesi­dens ind­hold er lag­ret og admi­ni­stre­res gen­nem Word­Press CMS plat­for­men. Vi bru­ger en cook­ie til at fin­de ud af, om du er ble­vet infor­me­ret om hjem­mesi­dens brug af cook­i­es. Vi lag­rer ingen data i for­bin­del­ses med den­ne cookie.

Præ­fe­ren­ce- cookies:
Dis­se cook­i­es bru­ges til at sik­re den opti­ma­le bru­gero­p­le­vel­se på hjem­mesi­den. Det er f.eks. valg­te præ­fe­ren­cer såsom valg, der gør navi­ga­tion enk­le­re. Der ind­sam­les ingen per­son­ligt iden­ti­fi­cer­ba­re data med den­ne type cookies.

Youtu­be:
Video­er ind­lej­ret på siden er via YouTu­be. De bru­ger bl.a. cook­i­es til at regi­stre­re hvil­ke video der vises og hvor meget af fil­men du har set. Dis­se cook­i­es er såkald­te Flash cookies.
Drifts- og optimeringscookies
Dis­se cook­i­es anven­des til drif­ten af hjem­mesi­den. Det kan f.eks. være optæl­ling af antal­let af besø­gen­de eller andre infor­ma­tio­ner, der skal bru­ges til analyse.

Goog­le Analytics:
Vi bru­ger Goog­le Ana­ly­ti­cs for at ana­ly­se­re, hvor­dan bru­ger­ne anven­der hjem­mesi­den. De oplys­nin­ger, som cook­i­en ind­sam­ler om din brug (tra­fik­da­ta, her­un­der kun en del af din IP-adres­se). Du kan fra­væl­ge cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvor­dan kan jeg und­gå bru­gen af cook­i­es på Websitet?
Uan­set hvil­ken brow­ser du benyt­ter, kan du i brow­se­ren indstil­le, at den­ne ikke skal gem­me cook­i­es. For nog­le brow­se­re kan du også indstil­le, at det­te kun skal gæl­de for bestem­te hjemmesider.

Hvor­dan kan jeg slet­te cookies?
Du kan altid afvi­se cook­i­es på din com­pu­ter ved at ændre indstil­lin­ger­ne i din brow­ser. Hvor du fin­der indstil­lin­ger­ne afhæn­ger af, hvil­ken brow­ser du anven­der. Du skal dog være opmærk­som på, at hvis du gør det, er der man­ge funk­tio­ner og ser­vi­ces, du ikke kan bru­ge, for­di de for­ud­sæt­ter, at hjem­mesi­den kan huske de valg, du foretager.


Yder­li­ge­re infor­ma­tion og klageadgang
Såfremt du har spørgs­mål til Web­s­i­tets brug af cook­i­es, ønsker yder­li­ge­re oplys­nin­ger eller ønsker at kla­ge over Web­s­i­tets brug af cook­i­es, kan du hen­ven­de dig til det­te web­s­i­tes inde­ha­ver — se under kon­takt i menuen.
Du fin­der vores per­son­da­ta­po­li­tik her