Om Hjorth Promotion

Vores viden sik­re dig de bed­ste løsninger

Hjorth pro­mo­tion er et lil­le fir­ma med et stort pro­dukt­kend­skab. Med mere end 20 års bran­che­er­fa­ring, har vi skabt løs­nin­ger for sto­re og små virk­som­he­der i hele Danmark.

Vi har fokus på at udvik­le rek­la­mear­tik­ler, pro­fil­be­klæd­ning og fir­ma­ga­ver, som under­stre­ger det helt unik­ke ved dit brand og behov. Vi ved, at et ‘spot on’ pro­dukt gør en for­skel for dig, dine med­ar­bej­de­re og dine kun­der. Der­for har vi fokus på det nære sam­ar­bej­de og sæt­ter en ære i at lære dig og din virk­som­hed at ken­de, så vi fin­der det ret­te pro­dukt — hver gang!

Vi er klar til at være din kre­a­ti­ve spar­rings­part­ner og kom­mer ger­ne med ide­er til din næste fir­ma­ga­ve, dit flot­te log­o­tryk på fir­ma­tø­jet eller en ny smart rek­la­mear­ti­kel. For os er det vig­tigt, at du er til­freds. Der­for er kva­li­tet og leve­rings­sik­ker­hed en mær­kesag — og vi føl­ger hver pro­ces tæt, fra idé til fær­digt pro­dukt — og altid til tiden.

Om Hjorth Promotion

Vores viden sik­re dig de bed­ste løsninger

Hjorth pro­mo­tion er et lil­le fir­ma med et stort pro­dukt­kend­skab. Med mere end 20 års bran­che­er­fa­ring, har vi skabt løs­nin­ger for sto­re og små virk­som­he­der i hele Danmark.

Vi har fokus på at udvik­le rek­la­mear­tik­ler, pro­fil­be­klæd­ning og fir­ma­ga­ver, som under­stre­ger det helt unik­ke ved dit brand og behov. Vi ved, at et ‘spot on’ pro­dukt gør en for­skel for dig, dine med­ar­bej­de­re og dine kun­der. Der­for har vi fokus på det nære sam­ar­bej­de og sæt­ter en ære i at lære dig og din virk­som­hed at ken­de, så vi fin­der det ret­te pro­dukt — hver gang!

Vi er klar til at være din kre­a­ti­ve spar­rings­part­ner og kom­mer ger­ne med ide­er til din næste fir­ma­ga­ve, dit flot­te log­o­tryk på fir­ma­tø­jet eller en ny smart rek­la­mear­ti­kel. For os er det vig­tigt, at du er til­freds. Der­for er kva­li­tet og leve­rings­sik­ker­hed en mær­kesag — og vi føl­ger hver pro­ces tæt, fra idé til fær­digt pro­dukt — og altid til tiden.

Hos os bety­der kun­de­til­freds­hed alt

og vi sæt­ter en ære i det tæt­te samarbejde

Hjorth Pro­mo­tion har i mere end 20 år, opbyg­get gode for­bin­del­ser til de bed­ste og mest pro­fes­sio­nel­le leve­ran­dø­rer i bran­chen. Det lan­ge sam­ar­bej­de sik­re vores kun­der en ræk­ke for­de­le, her­i­blandt gode pri­ser og hur­tig leve­ring. Vi arbej­der tæt sam­men med vores kun­der gen­nem hele ordre­for­lø­bet, og væg­ter vores kun­ders til­freds­hed meget højt. Kon­takt os i dag, og lad os hjæl­pe med den helt rig­ti­ge løs­ning til jeres firma.

De bed­ste priser
Vi fin­der den bed­ste pris til dig
Hur­tig levering
Vi bru­ger de bed­ste leverandører
Høj kun­de­til­freds­hed
Vi sæt­ter en ære i vores samarbejde
Spe­ci­a­li­ster i reklamegaver
Med mere end 20 års erfaring

Hos os bety­der kun­de­til­freds­hed alt

og vi sæt­ter en ære i det tæt­te samarbejde

Hjorth Pro­mo­tion har i mere end 20 år, opbyg­get gode for­bin­del­ser til de bed­ste og mest pro­fes­sio­nel­le leve­ran­dø­rer i bran­chen. Det lan­ge sam­ar­bej­de sik­re vores kun­der en ræk­ke for­de­le, her­i­blandt gode pri­ser og hur­tig leve­ring. Vi arbej­der tæt sam­men med vores kun­der gen­nem hele ordre­for­lø­bet, og væg­ter vores kun­ders til­freds­hed meget højt. Kon­takt os i dag, og lad os hjæl­pe med den helt rig­ti­ge løs­ning til jeres firma.